Manao soa

[Famporisihana hanao soa amin’olona sy hanao ny marina]

« Aza mamihina ny soa amin’izay tokony homena azy, Raha azon’ny tananao atao ihany; aza manao amin’ny namanao hoe: Mandehana, ka avia indray, fa rahampitso no homeko; Kanefa manana ihany ianao. » Ohabolana 3:27-28

« Ary afoinao ho an’ny noana izay hanina tianao, ka mahavoky ny ory ianao, dia hiposaka ao amin’ny maizina ny fahazavanao, ary ny aizim-pitonao ho tahaka ny mitataovovonana » Isaia 58:10

« Omeo izay mangataka aminao; ary aza ilaoza-mihodina izay te hisambotra aminao. » Matio 5:42

« Fa ianao kosa, raha manao fiantrana, dia aoka tsy ho fantatry ny tananao ankavia izay ataon’ny tananao ankavanana, mba hatao ao amin’ny mangingina ny fiantranao; ary ny Rainao, Izay mahita ao amin’ny mangingina, no hamaly anao. » Matio 6:3-4

« Ary na zovy na zovy no manome rano mangatsiaka na dia eran’ny kapoaka ihany aza hosotroin’ny anankiray amin’ireo madinika ireo, satria mpianatra izy, dia lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy ho very ny valim-pitiany. » Matio 10:42