Fiombonam-bavaka Alarobia 25 martsa 2020, antson’ny FFKM

Hafatry ny Filohan’ny FFKM ho Fiombonam-bavaka, rahampitso Alarobia 25/03/2020 amin’ny 10 ora maraina ora frantsay, manoloana ny valan’aretina.
Manasa antsika am-pitiavana tompoko.

Pastora Dr RAKOTONIRINA David, Filohan’ny FFKM

Ry Kristiana malala,

Henoy izay lazain’ny Tenin’Andriamanitra ho anao:
« Fa ianao kosa, raha mivavaka, dia midìra ao amin’ny efi-tranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao, dia mivavaha amin’ny Rainao… » Matio 6:6

Eo anatrehan’ny loza entin’ny otrikaretina Corona manerana izao tontolo izao dia miombona amin’ny fiangonana kristiana tsy an-kanavana ataon’ny Papa Ray masina izahay ka miantso ny Malagasy rehetra mba samy hanonona ny hataky ny Tompo avy amin’ny fony tokoa amin’ny alarobia 25 martsa amin’ny 12 ora atoandro.

Antso avo atao amintsika rehetra izany, raha tsy afaka manatanteraka fiaraha-mivavaka ao anaty efitrano Fiangonana isika. Isika rehetra kosa no Fiangonana, dia antsoina am-pitiavana hoe « Aza mahafoy ny fiarahantsika miangona ». Hebreo 10:25.

Manana ady lehibe izay atao isika miatrika izao areti-mandoza, tsy eto amin’ny Tanindrazantsika izao ihany fa manerana izao tontolo izao. Ary amin’izany « isika dia tsy miady amin’ny nofo aman-drà fa mitolona amin’ny fanahy ratsy eny amin’ny rivotra » Efes. 6:12.

Andao ary ISIKA REHETRA HIARAKA HIVAVAKA amin’ny fanononana ny Rainay izay any an-danitra na ny Hataky ny Tompo, rahampitso 25 martsa amin’ny 12 ora atoandro.

Hoy Pastora Dr RAKOTONIRINA Davida,
Filohan’ny FFKM