Faran’ny taona 2017 FLM Orléans – Ao Fleury-les-Aubrais

Misaotra an’i Jesosy isika fa Nomeny Krismasy 2017 nahafahantsika niombona sy nandray Azy tamim-pifaliana. Efa ankatoky ny famaranana ny taona 2017 koa isika ankehitriny ary manoloana izany indrindra dia manao lamina ny Fiangonana. Alahady rahateo moa ny 31 desambra amin’ity taona ity.

Salamo 23_FLM Orléans

Koa manasa ny mpianakavin’ny finoana rehetra ary ny FLM Orléans hiarahi-ombom-bavaka ny Alahady 31 desambra 2017 ho avy izao.

Ny fotoana ny hanomboka amin’ny 4 ora hariva.

Ny toerana kosa dia ny toeram-piangonana taloha ao Fleury-les-Aubrais,

2 Rue Guy Marie RIOBE, 45400 Fleury-les-Aubrais.

Zava-dehibe amintsika io fotoana io satria andraisana ny absolosiona no sady handraisana ny fanasan’ny Tompo. Ny Tompo no manasa antsika ary ny Fanahy Masina no mitaona antsika ho amin’izany, koa mirary antsika rehetra samy ahazo fahasoavana amin’izany fanomezana masina izany.

Ny fotoana dia hotarihin’ny Pastora RANDRIAMALALA Eddy, Mpitondra Fitandremana Limoges.

FFPM 612, RY RAY MPIARO LEHIBE

1. Ry Ray Mpiaro lehibe,
Mba mihainoa ahy e,
Ka ampio aho hanao hoe:
Hatao anie ny sitrakao!

2. lzay rehetra sitrakao
No aoka mba hatao izao,
Fa mahasoa ny tianao :
Hatao anie ny sitrakao!

3. Na sarotra aza ny hatao,
Mba manampia ny zanakao
Hanaraka ny teninao :
Hatao anie ny sitrakao!

4. Na tonga aza ny manjo,
Ka ory sy mivadi-po,
Ho toy izao no teniko :
Hatao anie ny sitrakao!

5. Mba tanterahonao tokoa
Izay kasainao hahasoa;
Ny tena sy fanahy koa;
Hatao anie ny sitrakao!

6. He, Hianao dia tsy mandao
Izay voaray ho olonao
Ka mankato ny didinao;
Hatao anie e ny sitrakao!