Mitandrina tsara ny fahasoavan’Andriamanitra

AKON’NY ISAN-TAONA FIFOHAZANA TOBY ANKARAMALAZA

(ny 26 Jolay – 02 Aogositra 2017)

Faneva: « Ary mitandrema tsara, fandrao hisy hiala amin’ny fahasoavan’Andriamanitra » Heb.12:15

Tanteraka soa ny isankerin-taonan’ny Tobilehibe Ankaramalaza natao tany an-toerana ny Alarobia 26 jolay ka hatramin’ny Alarobia 02 aogositra 2017, andron’ny Fanokanana ireo mpiandry. Avy eto amin’ny Synodam-paritany FLM Eoropa moa dia mpiandry roa no notokanana tany an-toerana ary isaorantsika an’i Jesosy izany.
Indro ny akon’ny isankerintaona, araka izay anoloran’ny Pastora EDOANY Govin, Mpitondra Fitandremana Androhibe, azy.
Famintinana ny toriteny sy ny fampianarana :

– Ny mpanoratra ny Epistilin’i Hebreo dia tsy fantatra satria tsy mitonona ny anarany izy ao amin’ny boky.

– Foto-kevitry ny boky:
– Fampitahana ny Testamenta taloha sy ny Testamenta vaovao, izay ny famonjena vitan’i Jesosy Kristy no ivony sy fotony.
– Ny Ran’i Jesosy teo amin’ny hazofijaliana no mitondra famonjena, misolo toerana sy manafaka ny sazim-pahotana ary mitondra ny fahasoavan’Andriamanitra (fanekeny handray antsika ho zanany) eo amin’ny fiainantsika.
– Lany andro avokoa ireo fomba noforonin’olombelona nalaina tahaka avy amin’ny lalàna, toy ny niainan’ny Jiosy azy avy amin’ny fampianaran’ny Fariseo sy Sadoseo, toy ny: fanavakavahana ara-poko, ara-pihaviana, volon-koditra, fiaraha-monina, firenena, asa, voninahitra, vola, laza, ets… Miala amin’ny fahasoavan’Andriamanitra avokoa izay mbola manao ireny.

– Hafatra: « Mitandrina tsara ny fahasoavan’Andriamanitra ka tsy manakalo azy ny zavatry ny tany ».

– Ankehitriny dia miha-mitombo sy mahazo vahana ireny fombafomban-tany manana endrika fanompoan-tsampy ireny, izay lazaina amin’ny fomba moderna hoe: fomban-tany e! Vakoka e! Fomba moderne e! Fandrosoana e! « Mondialisation » e! ets … !

– Ny fitiavan-tenan’ny mpitondra sy ny fanaovana mpitari-bato vilam-bava koa no fototr’izy ireny, ka tsy miraharaha loatra ny fiainam-bahoaka.

– Ny mahagaga koa dia be ny fahaiza-milaza sy mampianatra ataon’ny mpitondra, kanefa tsy mety mihatra amin’ny fiaraha-monina ny fampianarana sy fanentanana, izay mampiseho fa zavatra hafa mihitsy no tena ilain’ny vahoaka sy mitondra fiovana eo aminy.

– Hita taratra tany Ankaramalaza tamin’ity isan-taona ity, fa mifandrombaka sy mihazakazaka mankàny Ankaramalaza avokoa ny mpitondra. Mizara zavatra nefa tsy mitondra inona ho an’ny vahoaka ao amin’ny Toby akory ny fanomezany, ary tsapa fa tohizan’izy ireo hatrany ny fiheverana ny vahoaka ho toy ny akohokely tsipazana fotsimbary hatrany fotsiny ka dia indro faly sy mihazakazaka mba hitsindroka.

– Aoka hatomboka amin’izay ny fiovana manomboka amin’ny tenantsika mpitondra.

– Aza manao kobaka am-bava ary aza tia tena fa mahatonga fahantran’ny firenena izany.

– Nangatahin’ny Raiamandreny mpampianatra iray ny hanesorana eo amin’ny fitondrana ny « Laicité de l’Etat ».

– Ny anarana nomena ireo andiany voatokana tamin’ity dia « Mpiandry Mitandrina ».


Loharano nanovozana, izay isaorana indrindra: Pastora EDOANY Govin, Mpitondra Fitandremana Androhibe