Category: Toriteny

Toriteny ifampizaràna ho fiainan'ny Kristiana, ho fampaherezana sy ho fampianarana, ny amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy Tompo. SORATRA MASINA IRERY IHANY - FAHASOAVANA IRERY IHANY - FINOANA IRERY IHANY - JESOSY IRERY IHANY. www.flm-orleans.org

Toriteny A10 manaraka ny TRINITE – 20/08/2017 – Matio 11:16-24

Lozanao, ry Korazina! Lozanao, ry Betsaida! fa raha mba tany Tyro sy Sidona no natao ny asa lehibe izay natao teo aminareo, dia ho efa nibebaka ela tamin'ny lamba fisaonana sy ny lavenona ireny.

Matio 11:16-24 Alahady 20/08/2017 – Toriteny Alahady fahafolo (10) manaraka ny TRINITE, Pastora RAKOTONJANAHARY Imboasalama, FLM Ambatovinaky, eto amin’ny flm-orleans.org 16 Fa tahaka ny inona no hanoharako ity taranaka ity? Tahaka ny ankizy madinika mipetraka eny an-tsena izy, izay miantso ny namany ka manao hoe: 17 Efa nitsoka sodina taminareo izahay, nefa tsy nandihy ianareo, …

Continuer à lire »

Toriteny Alahady2 man. Paska – 30/04/2017 – Past. RATSIMBAZAFY Solohery

Jaona. 21:15-25 Alahady 30/04/2017 – Toriteny Alahady faharoa manaraka ny PASKA, Pastora RATSIMBAZAFY Solohery, FLM Ambatovinaky, eto amin’ny flm-orleans.org 15 Ary rehefa nisakafo izy, dia hoy Jesosy tamin’ i Simona Petera: Simona, zanak’i Jaona, moa ny fitiavanao Ahy mihoatra noho ny fitiavan’ireto? Hoy izy taminy: Eny, Tompoko; Hianao mahalala fa tia Anao aho. Dia hoy …

Continuer à lire »

Toriteny Paska – 16/04/2017 – Past. RAKOTONJANAHARY Imboasalama

Lioka 24:1-9 Alahady 16/04/2017 – Toriteny PASKA andro voalohany, Pastora RAKOTONJANAHARY Imboasalama, FLM Ambatovinaky, eto amin’ny flm-orleans.org 1 Fa nony maraina koa tamin’ny andro voalohany amin’ny herinandro, dia nankany amin’ny fasana izy nitondra ny zava-manitra izay efa namboariny. 2 Ary hitany fa, indro, ny vato efa voakodia niala tamin’ny fasana. 3 Dia niditra izy, nefa …

Continuer à lire »

Toriteny FFPM faritra Eoropa – 12/03/2017 – Past. Rakotondrazaka HABBERSTAD

Matio 8:18-22 Alahady 12/03/2017 – Toriteny fotoam-pivavahana FFPM faritra Eoropa, notarihan’ny Mpitandrina RAKOTONIRINA Charles, Filoha mpiara-mitantana ny FFPME (SP Vatofehizoro Ampitandranomasina faha-37 FJKM). Toriteny: Pastora HABBERSTAD Rakotondrazaka, Filoha mpiara-mitantana ny FFPME (SP FLME) 18 Ary Jesosy, nony nahita ny vahoaka betsaka manodidina Azy, dia nanome teny hiala ho eny am-pita. 19 Ary nanatona ny mpanora-dalàna anankiray …

Continuer à lire »

Toriteny I3V – 29/01/2017 – Past. RAHARIJAONARIVELO Edmond

I Kor. 1:18-25 Alahady 29/01/2017 – Toriteny teny faneva isantelovolan’ny Fileovana Paris, Pastora RAHARIJAONARIVELO Edmond, Mpitondra Fileovana Paris. 18 Fa ny teny ny amin’ny hazo fijaliana dia fahadalana amin’izay ho very, fa herin’Andriamanitra kosa amintsika izay hovonjena. 19 Fa voasoratra hoe: Hofoanako ny fahendren’ny hendry, Ary holaviko ny fahalalan’ny mahalala (Isa. 29. 14). 20 Aiza …

Continuer à lire »