Akom-baovao 31/08/2014 | www.flm-orleans.org

Nanatanteraka ny fotoam-pivavahana tany an-tokantranon’ny fianakaviana RASOLO isika ny alahady 31 aogositra 2014 teo.
Ny tenin’Andriamanitra nentin’ny Raiamandreny Pastora (Matio 21:38-31) dia niompana indrindra tamin’ny maha ZAVA-DEHIBE NY MANAIKY SY MANAO IZAY ASAIN’I JESOSY ATAO. Ny mibebaka no sitrapon’Andriamanitra. Voaantso hanao ENY isika tamin’ny batisa masina, tamin’ny fitorian-teny izay rentsika, tamin’ny fampaherezana izay noraisintsika. ENY ve no tenintsika? Manao ve isika?
Fandraisana ny fanasan’ny Tompo tamin’io fotoana io, ary nitohy taorian’ny fotoam-pivavahana litorjika ny fivorian’ny Komitin’ny Sekoly Alahady.
Vita soa aman-tsara koa ny fisindan’ny Sekoly Alahady, ary afaka niara-paly tamin’ny tsingerin-taonan’ny Raiamandreny Katekista RAJOHARISON ny Fiangonana manontolo.
Katekista FLM Orléans

Fiangonana FLM Orléans, miara-paly amin’ny Katekista mivady.

Misaotra an’i Jesosy isika fa mbola mahazo fampaherezana sy fahasoavana avy Aminy isan’andro.

Misaotra tamin’ny fifandrimbonan’ny mpiara-mivavaka, nahatontosàna ny fotoana ary misaotra koa ny fandraisana nataon’ny tao an-toerana. Sady nahazo anjara ny fanahy no voky vao nody. Mahasoa ny fiombonana!

Eto no ahitàna ny fanentanana nataon’ny Pastora ho an’ny vaovaon’ny Fiangonana >