VAOVAO | Akon’ny Fanokanana diakona FLM Orléans

Fanokanana-diakona-FLM-Orléans_07-jona-2015

Fanokanana-diakona-FLM-Orléans_07-jona-2015

Tamin’ny Alahady 07 jona 2015, Alahady voalohany manaraka ny TRINITE farany teo dia nahazo mpiasa vaovao ny Fiangonantsika, satria enina mianadahy no namaly ny antson’i Jesosy, hanao ny asa ao an-tanimboalobony eo amin’ny asan’ny diakona.
Koa mahafaly antsika sy maharavoravo izany satria omen’i Jesosy olona hatrany isika fa tsy mandao na mahafoy antsika Izy. Ny Fiangonana dia miarahaba azy enina mianadahy ary mitondra am-bavaka izany asa fanompoany izany.
Indro ary tompoko ny toriteny nataon’ny Raiamandreny Pastora RASETA, nandritra izany fotoana izany, hafatra mipetraka ho antsika, ho fampaherezana.
Ny teny notoriana dia araka ny Matio 16:24-27:

« Dia hoy Jesosy tamin’ny mpianany: Raha misy olona ta-hanaraka Ahy, aoka izy handà ny tenany sy hitondra ny hazo fijaliany ka hanaraka Ahy.

Fa na iza na iza no ta-hamonjy ny ainy, dia hahavery azy; ary na iza na iza no hahavery ny ainy noho ny amiko, dia hahazo izany.

Fa inona moa no soa ho azon’ny olona, raha mahazo izao tontolo izao, kanefa very ny ainy? Ary inona no homen’ny olona ho takalon’ny ainy?

Fa ho avy ny Zanak’olona amin’ny voninahitry ny Rainy, mbamin’ny anjeliny, dia hamaly ny olona rehetra araka ny nataony. »

Voninahitra ho an’Andriamanitra.