Toriteny Pastora Eddy – I3V Jan. 2016 | Fitandremana Orleans

Toriteny ISANTELOVOLANA Fileovana Paris, 30 janoary 2016 eto amin’ny Fiangonana Loterana Malagasy FLM Orléans (noraisin’ny Fitandremana Orléans).

Matio 8:23-27, Pastora RANDRIAMALALA Eddy – Mpitondra FITANDREMANA LIMOGES 

Ny nampitsaharan’i Jesosy ny tafio-drivotra

23 Ary nony niondrana an-tsambokely Izy, dia nanaraka Azy ny mpianany.

24 Ary, indro, nisy tafio-drivotra mafy tonga tamin’ny ranomasina, ka dia efa nila ho voasafotry ny alon-drano ny sambokely; fa Izy natory.

25 Ary nanatona izy ireo, dia namoha Azy ka nanao hoe: Tompoko, vonjeo, fa maty izahay!

26 Ary hoy Izy taminy: Nahoana no saro-tahotra hianareo, ry kely finoana? Dia nitsangana Izy, ka noteneniny mafy ny rivotra sy ny ranomasina, dia tonga tony tsara ny andro.

27 Ary talanjona ny olona ka nanao hoe: Lehilahy manao ahoana re Io, fa ny rivotra sy ny ranomasina aza dia manaiky Azy!