Toriteny Past. HABBERSTAD R. Zaikakely FBL FLME

Toriteny ZAIKAKELY Fikambanam-behivavy Loterana FBL SP FLMEoropa, 

20 sy 21 febroary 2016 noraisin’ny Fileovana Paris.

TENY FANEVA, Pastora HABBERSTAD RAKOTONDRAZAKA 

– Filohan’ny Synodam-paritany FLM Eoropa –

II Timoty 2:14-21

Ny mety hataon’ i Timoty noho ny fisian’ny mpampianatra sandoka

14 Izany zavatra izany no ampahatsiarovy ny olona, ka anaro mafy eo anatrehan’ny Tompo izy mba tsy hiady teny, satria tsy mahasoa akory izany, fa mamadika ny mpihaino,

15 Mazotoa manolotra ny tenanao amin’Andriamanitra ho olona voazaha toetra, dia mpiasa tsy mahazo henatra, mizara tsara [Na: mamoaka tsara; na: mizotra mahitsy amin’] ny teny fahamarinana.

16 Fa halaviro ny fibedibedena foana; fa mbola handroso amin’ny haratsiam-panahy ihany izy ireny,

17 ary ny teniny dia handany tahaka ny aretina mihady [Gr. gangrena] ; isan’ireny Hymeneo sy Fileto,

18 izay nania tamin’ny marina ka milaza fa efa lasa sahady ny fitsanganan’ny maty, dia mamadika ny finoan’ny sasany.

19 Kanefa ny fanorenana mafy nataon’Andriamanitra dia miorina tsara sady manana izao tombo-kase izao: « Ny Tompo mahalala ny azy », ary koa: « Aoka ny olona rehetra izay manonona ny anaran’ny Tompo hiala amin’ ny ratsy. »

20 Fa ao an-trano lehibe, tsy dia fanaka volamena sy volafotsy ihany no ao, fa fanaka hazo sy tany koa, ny sasany homem-boninahitra, ary ny sasany halam-baraka.

21 Koa raha misy olona manadio ny tenany ho afaka amin’ireny, dia ho fanaka homem-boninahitra izy, efa nohamasinina ka mahasoa ho an’ny Tompo, voavoatra ho amin’ny asa tsara rehetra.