Toriteny I3V – 29/01/2017 – Past. RAHARIJAONARIVELO Edmond

I Kor. 1:18-25

Alahady 29/01/2017 – Toriteny teny faneva isantelovolan’ny Fileovana Paris, Pastora RAHARIJAONARIVELO Edmond, Mpitondra Fileovana Paris.

18 Fa ny teny ny amin’ny hazo fijaliana dia fahadalana amin’izay ho very, fa herin’Andriamanitra kosa amintsika izay hovonjena.

19 Fa voasoratra hoe: Hofoanako ny fahendren’ny hendry, Ary holaviko ny fahalalan’ny mahalala (Isa. 29. 14).

20 Aiza ny hendry? Aiza ny mpanora-dalàna? Aiza ny mpiady hevitra avy amin’izao tontolo izao? Tsy nampodin’Andriamanitra ho fahadalana va ny fahendren’izao tontolo izao?

21 Fa satria, na dia naseho aza ny fahendren’Andriamanitra*, ny fahendrena dia tsy nahatonga izao tontolo izao hahalala an’Andriamanitra, ka dia ny fahadalan’ny fitorian-teny no sitrak’Andriamanitra hamonjeny izay mino; [* Na: Fa noho ny fahendren’Andriamanitra]

22 fa ny Jiosy mila famantarana, ary ny jentilisa* mitady fahendrena, [* Gr. Grika]

23 fa izahay kosa mitory an’i Kristy voahombo tamin’ny hazo fijaliana, dia fahatafintohinana amin’ny Jiosy ary fahadalana amin’ny jentilisa*, [* Gr. Grika]

24 fa amin’izay voantso kosa, na Jiosy na jentilisa*, dia Kristy, Izay herin’Andriamanitra sy fahendren’Andriamanitra. [* Gr. Grika]

25 Fa ny fahadalan’Andriamanitra dia hendry noho ny olona; ary ny fahalemen’Andriamanitra mahery noho ny olona.