Toriteny Batisan’i Jesosy – Matio 3:13-17 Pastora RASETA

Ny nanaovan’i Jaona batisa an’i Jesosy – Toriteny 07/02/2016

ALAHADY faha-VII mialoha ny PASKA
Matio 3:13-17
Toriteny Pastora RASETA
13 Ary tamin’izay Jesosy dia avy tany Galilia ka tonga teo amoron’i Jordana, dia nanatona an’i Jaona Izy mba hataony batisa.
14 Fa Jaona nandà Azy ka nanao hoe: Izaho no tokony hataonao batisa, ka Hianao indray va no mankaty amiko?
15 Fa namaly Jesosy ka niteny taminy hoe: Ekeo ihany ankehitriny, fa izao no mety amintsika hahatanteraka ny fahamarinana rehetra. Ka dia nekeny Izy.
16 Ary raha vao natao batisa Jesosy, dia niakatra avy teo amin’ ny rano niaraka tamin’izay Izy; ary, indro, nisokatra taminy ny lanitra, ary hitany ny Fanahin’Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala ka nankeo amboniny.
17 Ary, injao! nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe: Ity no Zanako malalako Izay sitrako.