Toriteny Alahadin’ny olona masina – 06/11/2016 – Past. RASETA

Matio 5:1-12

Alahady 06/11/2016 – Alahady fahatsiarovana ny olona masina, Pastora RASETA, Mpitondra Fitandremana, FLM Orléans

1 Ary Jesosy, nony nahita ny vahoaka, dia niakatra teo an-tendrombohitra; ary rehefa tafapetraka Izy, dia nanatona Azy ny mpianany.

2 Dia niloa-bava Izy ka nampianatra azy hoe:

3 Sambatra ny malahelo am-panahy; fa azy ny fanjakan’ny lanitra.

4 Sambatra ny ory; fa izy no hampifalina.

5 Sambatra ny malemy fanahy; fa izy no handova ny tany (Sal. 37. 11).

6 Sambatra ny noana sy mangetaheta ny fahamarinana; fa izy no hovokisana.

7 Sambatra ny miantra; fa izy no hiantrana.

8 Sambatra ny madio am-po; fa izy no hahita an’Andriamanitra,

9 Sambatra ny mpampihavana; fa izy no hatao hoe zanak’Andriamanitra.

10 Sambatra izay enjehina noho ny fahamarinana; fa azy ny fanjakan’ny lanitra.

11 Sambatra ianareo, raha haratsin’ny olona sy enjehiny ary asiany izay teny ratsy rehetra hitenenany lainga anareo noho ny amiko.

12 Mifalia sy miravoravoa ianareo, fa lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra; fa toy izany ihany no nanenjehany ny mpaminany izay talohanareo.