Toriteny Al6 man. TRINITE – 03/07/2016 – Past. RASETA

Matio 5:20-26 [Fiaikem-pahotana]

Alahady 03/07/2016 – Alahady fahaenina manaraka ny TRINITE, Pastora RASETA, Mpitondra Fitandremana, FLM Orléans

20 Fa lazaiko aminareo: Raha tsy mihoatra noho ny an’ny mpanora-dalàna sy ny Fariseo ny fahamarinanareo, dia tsy hiditra amin’ny fanjakan’ny lanitra mihitsy ianareo.

21 Efa renareo fa voalaza tamin’ny ntaolo hoe: Aza mamono olona (Eks. 20. 13); ary izay mamono olona dia miendrika hohelohina amin’ny fitsarana.

22 Fa Izaho kosa milaza aminareo hoe: Izay rehetra tezitra* amin’ny rahalahiny dia miendrika hohelohina amin’ny fitsarana; ary na zovy na zovy no hanao amin’ny rahalahiny hoe: Olom-poana ianao, dia miendrika hohelohina amin’ny Synedriona; ary na zovy na zovy no hanao hoe: Foka ialahy, dia miendrika ho ao amin’ny helo** mirehitra afo. [*Na: tezitra foana] [**Gr. Gehena]

23 Ary amin’izany, raha mitondra ny fanatitrao ho eo amin’ny alitara ianao, ary eo no mahatsiaro fa ny rahalahinao manana alahelo aminao,

24 dia avelao eo anoloan’ny alitara ny fanatitrao, ka mandehana aloha, ataovy izay hihavananao amin’ny rahalahinao, ary rehefa miverina, dia vao atero ny fanatitrao.

25 Mihavàna faingana amin’ilay manana ady aminao, raha mbola miara-dia aminy ianao, fandrao ilay manana ady aminao hanolotra anao amin’ny mpitsara, ary ny mpitsara kosa hanolotra anao amin’ny mpamatotra, ka hatao ao an-tranomaizina ianao.

26 Lazaiko aminao marina tokoa: Tsy ho afaka ao mihitsy ianao, ambara-pandoanao ny variraiventy farany indrindra.