Toriteny Al11 man. TRINITE – 07/08/2016 – Past. RASETA

Lioka 18:9-14

[Fampiorenana ara-panahy ny amin’ny andron’ny Zanak’olona]

Alahady 07/08/2016 – Alahady fahairaikambinifolo manaraka ny TRINITE, Pastora RASETA, Mpitondra Fitandremana, FLM Orléans

9 Ary Jesosy nanao ity fanoharana ity tamin’ny sasany izay natoky tena ho marina ka namingavinga ny hafa;

10 Nisy roa lahy niakatra teo an-kianjan’ny tempoly hivavaka, ny anankiray Fariseo, ary ny anankiray mpamory hetra.

11 Ilay Fariseo nitsangana ka nivavaka nitokana hoe: Andriamanitra ô, misaotra Anao aho fa tsy mba tahaka ny olona sasany, izay mpanao an-keriny, tsy marina, mpijangajanga, na tahaka io mpamory hetra io aza.

12 Mifady indroa isan-kerinandro aho; mandoa ny fahafolon-karena amin’izay azoko rehetra aho.

13 Fa ilay mpamory hetra kosa nijanona teny lavitra eny, sady tsy nety niandrandra ny lanitra akory, fa niteha-tratra ka nanao hoe: Andriamanitra ô, mamindrà fo amiko mpanota.

14 Lazaiko aminareo: Izany lehilahy izany nidina tany an-tranony efa nohamarinina noho ny anankiray; fa izay rehetra manandra-tena no haetry, ary izay rehetra manetry tena no hasandratra.