Alahady 17/12/2017 – Toriteny ADVENTO3 FLM Orléans Lioka 3:1-6

Alahady 17/12/2017 – Toriteny FLM Orléans

Lio 3:1-6, Katekista RAJOHARISON Maurice, Mpitondra fiangonana FLM Orléans.

1 Ary tamin’ny taona fahadimy ambin’ny folo nanjakan’i Tiberia Kaisara, fony Pontio Pilato no governora tany Jodia, ary Heroda no mpanapaka tany Galilia, ary Filipo rahalahiny no mpanapaka ny tany Itoria sy Trakonitisy, ary Lysania no mpanapaka tany Abilena,

2 ary Anasy sy Kaiafa no mpisoronabe,- dia tonga tamin’i Jaona, zanak’i Zakaria, tany an-efitra ny tenin’Andriamanitra.

3 Ary nankany amin’ny tany rehetra any amoron’i Jordana izy nitory ny batisan’ny fibebahana ho famelan-keloka;

4 araka ny voasoratra ao amin’ny bokin’ny tenin’Isaia mpaminany hoe: Injany! misy feon’ny miantso mafy any an-efitra hoe: Amboary ny lalan’i Jehovah, Ataovy mahitsy ny lalan-kalehany.

5 Ny lohasaha rehetra hototofana, Ary ny tendrombohitra sy ny havoana rehetra haetry, Ary ny meloka hahitsy, Ary ny lalana mikitoantoana hohamarinina;

6 Ary ny nofo rehetra hahita ny famonjen’Andriamanitra (Isa. 40:3-5).