Toriteny Advento1 Alahady 02/12/2018 – Past. RATSIMBAZAFY Solohery

Advento1 Toriteny Alahady 02/12/2018 – Pastora RATSIMBAZAFY Solohery

Matio 21:1-9

02/12/2018 – Alahady voalohan’ny ADVENTO, Pastora RATSIMBAZAFY Solohery, FLM Orléans | www.flm-orleans.org

Ny niakaran’i Jesosy tany Jerosalema
1 Ary raha nanakaiky an’i Jerosalema izy ka tonga tao Betifaga any an-tendrombohitra Oliva, dia naniraka mpianatra roa lahy Jesosy ka nanao taminy hoe:
2 Mankanesa amin’iroa vohitra tandrifinareo iroa, ary miaraka amin’izay dia hahita boriky mifatotra sy ny zanany eo aminy hianareo; vahao izy, dia ento etỳ amiko.
3 Ary raha misy miteny anareo, dia lazao hoe: Misy raharaha analan’ny Tompo azy; ary dia havelany ho entina miaraka amin’izay izy.
4 Izany dia tonga mba hahatanteraka izay nampilazaina ny mpaminany hoe:
5 Lazao amin’i Ziona zanakavavy; Indro, ny Mpanjakanao avy ho anao, Malemy fanahy sady mitaingina boriky, Dia zanaky ny boriky miasa.
6 Ary dia nandeha ny mpianatra ka nanao araka izay nandidian’i Jesosy azy,
7 dia nentiny ny boriky sy ny zanany ary nataony teo amboniny ny lambany, ary Jesosy dia nitaingina azy.
8 Ary ny ankabiazan’ny vahoaka dia namelatra ny lambany teny an-dalana; ary ny sasany nanapaka rantsan-kazo, dia nahahany teny an-dalana koa izany.
9 Ary ny vahoaka izay nialoha Azy sy izay nanaraka dia niantso hoe: Hosanaho an’ny Zanak’i Davida! Isaorana anie Izay avy amin’ny anaran’i Jehovah! Hosana any amin’ny avo indrindra (Sal.118.26).

 

Toriteny teo aloha: Alahady faharoa amin’ny Advento 2016