NY TEOLOJIAN’NY ADVENTO

NY TEOLOJIAN’NY ADVENTO
(Impiry tokoa moa ny Tompo no ho tonga eo amin’ny fiainantsika?)

1- MBOLA HO AVY sy EFA TONGA, no hafatry ny Advento.
Toa mahagaga koa izany, milaza inona ireto?
Ndeha lazaina amintsika, ny venti-kafatry ny teny.
Ny Fahalalàna hitombo, ny Finoana hiahery.

2- EFA TONGA ny Mpamonjy, tonga tao Betlehema
Tonga Nofo toy ny zaza, teraka ho Famonjena
Tonga hanafaka ny maro, amin’ny gejam-pahotana
Ny fahafatesana resèna, ny devoly hogadraina

3- MBOLA HO AVY anefa Izy, ho avy amim-boninahitra
Arahin’ny mpanompo, sy ny anjely avy any an-danitra
Ho avy hitondra fitsaràna, hitsara izao tontolo izao
MIOMANA re isika, fandrao ho tampoka aminao.

4- EFA TONGA koa ny Tompo, tonga tamin’ny Batisa
Nandray antsika mba ho zanany, sy handova Paradisa
Raha mitoetra ho mahatoky, isika zanaky ny Ray
Amin’ny andro fitsaràna, ho fiainana mandrakizay

5- MBOLA HO AVY anie Jesosy e! amin’ny andro handaozanao
Ity tany fandalovana, sy ny fomba amam-panao
Ny Kristiana mahatoky, amin’ny fanekem-Batisa
Zay no “ Virijina hendry”, hifaly ao am-Paradisa

6- EFA TONGA isan’andro, Ilay Jesosy Tompontsika
Ny Toriteny izay atao, no fihaviany amintsika
Ka ny Fanasan’ny Tompo, no fanatrehany anao
Hamelàny ny helokao, sy ny ota izay natao

7- Ny FAHATONGAVANY anio, no mamaritra ny ampitso
Izay mandà ankehitriny, any am-para ho aizim-pito.
Hikika ranomaso, no anjara amin’ny HO AVY
Helo afo no hiafarana, ny handova lanitra hampamangy

8- F’izay manaiky ho vangiany, ankehitriny amin’ny Teny
Ka mibebaka amin’ny ota, ho voavonjy tsy ho very
Satria VOAOMANA hiandry, sy hitsena Ilay Mpanjaka
Handray azy ho doria, ho finaritra ao an-dapa.

“Voninahitra ho an’Andriamanitra ». Amena
Pastora Herinay Oscar