Tag: alahady

Fiomanana Alahady 24/05/2015

> Azo jerena eto (tsindrio) Fiomanana Alahady ANDRO PENTEKOSTA_24.05.2015 (pdf) Alahady 24 mey 2015: ANDRO PENTEKOSTA Joela.3:1-5; Asa.2:32-41; Jao.14:23-31; Jao.14:15-21 Joela 3:1-5 [Ny amin’ny handatsahana ny Fanahy Masina, sy ny hitsarana ny firenena rehetra] 1 Ary rehefa afaka izany, dia handatsaka ny Fanahiko amin’ny nofo rehetra Aho; Dia haminany ny zanakalahinareo sy ny zanakavavinareo, ny lahiantitrareo …

Continuer à lire »

Fiomanana Alahady 17/05/2015

> Azo jerena eto (tsindrio) Fiomanana Alahady VI manaraka ny PASKA_17.05.2015 (pdf) Alahady 17 mey 2015: Alahady VI manaraka ny PASKA Ezek.36:25-27; I Pet.3:15-17; Jao.15:26-16.4; Lio:12.4-12 Ezekiela 36:25-27 [Ny fifampiankinan’ny famonjena ny Isiraely sy ny fahamasinany] 25 Dia hofafazako rano madio hianareo, ka hadio; ny mba ho afaka amin’ny fahalotoanareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no …

Continuer à lire »

Fiomanana Alahady 10/05/2015

> Azo jerena eto (tsindrio) Fiomanana Alahady V manaraka ny PASKA_10.05.2015 (pdf) Alahady 10 mey 2015: ALAHADY V MANARAKA NY PASKA Jer.29:11-14; Jak.5:16-20; Jao:16.23-28; Mat:6.5-13 Jeremia 29:11-14 [Taratasy nampitondrain’i Jeremia ho any amin’ny babo tany Babylona] 11 Fa Izaho mahalala ny hevitra iheverako anareo, hoy Jehovah, dia hevitra hahatonga fiadanana, fa tsy loza, mba hanome anareo …

Continuer à lire »

Fiomanana Alahady 03/05/2015

> Azo jerena eto (tsindrio) Fiomanana Alahady IV manaraka ny PASKA_03.05.2015 (pdf) Alahady 03 mey 2015: ALAHADY IV MANARAKA NY PASKA Isa.12:1-6; I Jao.3:19-24; Jao.16:5-15; Jao.7:37-39 Isaia 12:1-6 1 Ary hiteny hianao amin’izany andro izany hoe: Hidera Anao aho, Jehovah ô; Fa na dia tezitra tamiko aza Hianao, dia [Na: Fa tezitra tamiko Hianao, nefa] afaka …

Continuer à lire »

Fiomanana Alahady 26/04/2015

Fiomanana Alahady III manaraka ny PASKA_26.04.2015 Alahady 26 aprily 2015: ALAHADY III MANARAKA NY PASKA Fit.3:18-26; I Pet.1:3-9; Jao:16:16-22; Jao.14:1-12 Fitomaniana 3:18-26 [Ny amin’ny fitondrana alahelo, sy ny fampiononana ataon’Andriamanitra] 18 Dia hoy izaho: Levona ny faharetako sy ny fanantenako an’i Jehovah. ZAINA 19 Tsarovy ny fahoriako sy ny fanjenjenako, dia ny zava-mahafaty sy ny …

Continuer à lire »