Ranomaso latsaka – Paska 2018

Ho fiomanana ho amin’ny Paska 2018 dia indro hira sy fampaherezana atolotra antsika. Nindramina tamin’ny Authentic Voices of Madagascar (tarika Malagasy AVM) moa izany, ary miresaka indrindra ny amin’ny fahafatesan’i Jesosy hitondra famonjena ho antsika, sy ny fitsanganany tamin’ny maty, mitondra Fiainana ho antsika.

Ny tononkira kosa dia ity:

Ranomaso latsaka
Fa narahina hafaliana
Noho ny Ranao latsaka
Tamin’ny Hazofijaliana.

Ranomaso latsaka
Fa narahina hafaliana
Noho Ianao nitsangana
Avy ao am-pasana mangina.

Nohenjehina i Kristy, (noho ny helokao – noho ny helokao)
Nohenjehina noho ny helokao. (noho ny helokao – nohenjehina noho ny helokao)

Nampijaliana i Kristy, (noho ny helokao – noho ny helokao)
Nampijaliana noho ny helokao. (noho ny helokao – nohenjehina noho ny helokao)

Nofantsihana i Kristy, (noho ny otanao – noho ny otanao)
Nofantsihana noho ny otanao. (noho ny otanao – nohenjehina noho ny otanao)

Novonoina i Kristy, (noho ny otanao – noho ny otanao)
Novonoina noho ny otanao. (noho ny otanao – nohenjehina noho ny otanao)

Fafao ny otako,
Tompo o, Tompo o
Fafao ny otako
Fafao noho ny fijalianao.

Sasao ny heloko,
Tompo ô, Tompo ô.
Sasao ny heloko

Sasao amin’ilay Ranao.

Faly e, falifaly e
Fa tanteraka ny zavatra
Faly e, falifaly e
Fa tanteraka ny zava-drehetra.

Ranomaso latsaka
Fa narahina hafaliana
Noho ny Ranao latsaka
Tamin’ny Hazofijaliana.

Ranomaso latsaka
Fa narahina hafaliana ô …