Herinandro Masina 2016 – Andro fahadimy – Lioka 22:14-20

Lioka 22:14-20

ANDRO FAHADIMY HERINANDRO MASINA MARTSA 2016 – FANASAN’NY TOMPO
Alakamisy 24/03/2016 – Toriteny Pastora RAKOTONJANAHARY Imboasalama, FLM Ambatovinaky

 

14 Ary nony tonga ny fotoana, dia nipetraka hihinana Izy mbamin’ny Apostoly.

15 Ary hoy Izy taminy: Naniry koa raha naniry Aho hiara-mihinana ity Paska ity aminareo, dieny mbola tsy mijaly Aho.

16 Fa lazaiko aminareo fa tsy mba hihinana izany intsony Aho ambara-pahatanterak’izany ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra.

17 Ary nandray kapoaka Izy, dia nisaotra ka nanao hoe: Raiso ity, ka zarao aminareo;

18 fa lazaiko aminareo fa hatramin’izao dia tsy hisotro ny vokatry ny voaloboka intsony Aho mandra-pahatongan’ny fanjakan’Andriamanitra.

19 Ary nandray mofo Izy, ary rehefa nisaotra, dia novakiny ka natolony azy sady nataony hoe : Ity no tenako izay omena ho anareo; izao no ataovinareo ho fahatsiarovana Ahy.

20 Ary araka izany koa ny kapoaka, rehefa vita ny sakafo, dia hoy Izy: Ity kapoaka ity no fanekena vaovao amin’ny rako, izay aidina ho anareo.