HE TANIM-PAHAZAVANA BE! Fihirana FFPM 522

HE TANIM-PAHAZAVANA BE! Fihirana FFPM 522

 

HE TANIM-PAHAZAVANA BE! Fihirana FFPM 522

Mandova Lanitra, raki-kiran’ny Feon-Dehilahy FLM Ambatovinaky.
Hira 522, iarahany amin’ny KT Ambatovinaky.
—-
1. He, tanim-pahazavana be.
Tsy misy maizina ao,
Ka any tsy mba hitete
Ny ranomasonao.
Izay voavonjy hiangona ao,
Hiara-mihira ny hira vaovao,
Ho sambatra any an-danitra,
Ao amin’ny Mpanavotra.
Moa ao an-danitra ?
Eny, ao an-danitra.
Ka tsy hisaraka ?
Eny, tsy hisaraka !
Ho sambatra any an-danitra
Ao amin’ny Mpanavotra.

2. Ry Rainay feno indrafo,
Be fitiavana,
Omàny ny fanahiko
Handray fiainana.
Izahay, ry Jesosy, maniry Anao,
Fa maty nisolo anay Hianao,
Nanavotra anay mba ho afaka,
Ka tsy ho voaheloka.
Moa dia ho afaka ?
Eny ho afaka !
Ka tsy helohina ?
Eny tsy helohina
Jesosy Mpamonjy nanafaka,
Ka tsy ho voaheloka.

3. O, ry Jesosy Tompo ô !
Tsarovy izahay,
Ka mba ambino hatrizao
Ny fandehananay.
Vonjeo ny ondry manaraka Anao,
Fa otany no namonoana Anao.
Ho faly izahay ao an-danitra
Ao amim-boninahitra.
Moa ao an-danitra ?
Eny, ao an-danitra.
Ka tsy hisaraka ?
Eny, tsy hisaraka !
Hiara-mifaly ao an-danitra,
Ho feno voninahitra.

Dikan-teny anglisy: What a very bright earth!