Hafatra Toriteny 22 janoary 2017 – Alahady III amin’ny Epifania

Nandao ny sininy ravehivavy« Dia nandao ny sininy ravehivavy… » Jao 4:28a

Fehezanteny fohy amin’i Jaona ity nefa tena manana ny toerany sy ny heviny ngezabe amin’izay tiany ambara. Nantsaka rano teto foana ity vehivavy samaritana ity isanandro niaraka tamin’ilay siny.

Tamin’ity andro tokana aman-tany izay nihaonany tamn’i Jesosy dia nilaozany ilay siny satria nahazo ilay tena notadiaviny izy. Fantatr’i Jesosy mantsy ny momba azy ary fantany fa tsy rano akory no mampangetaheta azy fa ny fiainany manontolo mihitsy no mangetaheta fiainana mandrakizay.

Banga ny tena ilaina ilay vehivavy, izao anefa azony izay nihazakazahany hatramin’izay.

Fantatrao ve fa ho reraka eo ianao hantsaka sy hihazakazaka hitady ny mahasoa mandrapihaonanao amin’i Jesosy. Ilaozy amin’izay ilay siny heverinao fa hantsakana fiadanana sy fiainana, Jesosy no tena rano mahavelona. Izy no tena ilainao, ary efa niandry anao ela Izy.

Nozarain’i Pastora RANDRIANJAKA Olivier, Mpampianatra ao amin’ny SALT (Sekoly Ambony Loterana momba ny Teolojia), ho an’ny Zanaky ny FLM.

Teny nisintonana ity: Anjara Toriteny ny Alahady 22 janoary 2017, Alahady faha-III amin’ny Epifania: Jaona 4:27-42

27 Ary tamin’izay dia tonga ny mpianany ka gaga, satria vehivavy no niresahany; nefa tsy nisy nanao hoe: Inona no tadiavinao? na: Nahoana no miresaka aminy Hianao?

28 Dia nandao ny sininy ravehivavy ary nankany an-tanàna ka nanao tamin’ny olona hoe:

29 Andeha hizaha izaroa Lehilahy izaroana, Izay nilaza tamiko ny nataoko rehetra; Izao angaha no Kristy?

30 Dia nivoaka avy tao an-tanàna ny olona ka nankeo amin’i Jesosy.

31 Ary raha tsy mbola tonga izy ireny, ny mpianany dia nangataka taminy ka nanao hoe: Hano, Raby ô.

32 Fa hoy Jesosy taminy: Izaho manan-kanin-kohanina izay tsy fantatrareo.

33 Dia niresaka ny mpianatra ka nanao hoe: Nisy olona nitondra zavatra hohaniny va re?

34 Hoy Jesosy taminy: Ny haniko dia ny manao ny sitrapon’izay naniraka Ahy sy ny mahavita ny asany.

35 Moa ianareo tsy manao hoe va: Efa-bolana no sisa, dia tonga ny fararano? Indro, lazaiko aminareo: Atopazy ny masonareo, ka jereo ny eny an-tsaha, fa efa masaka sahady hojinjana izy.

36 Ary izay mijinja dia mandray karama ka mamory vokatra ho amin’ny fiainana mandrakizay, mba hiara-mifaly ny mpamafy sy ny mpijinja.

37 Ary amin’izany dia marina ilay teny hoe: Ny iray mamafy, ary ny iray kosa mijinja,

38 Izaho naniraka anareo hijinja izay tsy nisasaranareo; olon-kafa no nisasatra, fa ianareo kosa no niditra teo amin’izay nisasarany.

39 Ary maro ny Samaritana avy tao amin’izany tanàna izany no nino an’i Jesosy noho ny filazan-dravehivavy, izay nanambara hoe: Nolazainy tamiko avokoa izay rehetra nataoko.

40 Ary rehefa nanatona Azy ny Samaritana, dia nangataka Azy hitoetra tao aminy; ka dia nitoetra tao indroa andro Izy.

41 Ary maro koa no nino noho ny teniny

42 ka nanao tamin-dravehivavy hoe: Tsy noho ny filazanao ihany no inoanay, fa ny tenanay no mandre, ka fantatray fa Izy tokoa no Mpamonjy izao tontolo izao.