Fivoriambe FFPME, zanaky ny FLM sy zanaky ny FJKM, Eoropa

FIOMBONAN’NY FIANGONANA PROTESTANTA ETO MADAGASIKARA
FARITRA EOROPA (FFPME)

 

Ho an’ny Pastora sy ny Mpitandrina, ny Katekista
ary ny fiangonana manontolo
eto amin’ny Synoda FLM Eoropa sy ny Synodamparitany VFA 37

Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompo (Efes. 1:2).

Ry Havana,

Raha sitrapon’ny Tompo dia hiombom-piderana sy fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra indray isika mpianakavin’ny finoana, zakany ny FLM sy ny FJKM aty amin’ny faritra Eoropa amin’ny fanompoam-pivavahana iraisantsika, araka ny fandaharan’ny fiaraha-miasan’ny Fiangonana roa tonta ato amin’ny FFPM.

Amin’izao enim-bolana voalohan’ny taona 2019 izao dia ho tanterahintsika eto Paris ihany ny fivoriamben-tsika.

Fanompoam-pivavahana iraisantsika

Fotoana: Alahady 10 martsa 2019 manomboka amin’ny 10 ora
(mety hisy fiovana arakaraka ny ora hivorian’ny Komitin’ny FFPME)

Toerana: Chapelle Saint-Charles-de-Borromée (ao anaty Lycée privé Saint-Charles)
2 rue Geneviève Anthonioz De Gaulle, 91200 ATHIS-MONS

Misy ny Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo, ary in-droa ny Rakitra hotatazana.

Handray anjara hira roa ny Farimbonasan’ny Tanora Kristiana, aorian’ny Fanekem-pinoana sy aorian’ny Toriteny.

Samy mandray ny fandaminany moa ny isam-pileovana sy ny isam-pitandremana mikasika ny fahatongavana any an-toerana, koa entanina isika rehetra dieny izao mba ampita izao filazana izao sy hitaona ny mpiara-mivavaka rehetra, mba hiomana ara-potoana, ara-panahy, ary hitondra am-bavaka izao fiarahantsika mivavaka izao .

Koa “Mazotoa, fa aza malaina, ary aoka hafana fo amin’ny fanompoana ny Tompo.” Rom. 12:11

Mampahery antsika amin’ny anaran’i Jesosy Tompo.

Ny Filohan’ny Komitin’ny FFPME miara-mitantana:

Pastora Rakotondrazaka Habberstad sy Rakotonirina Charles, Mpitandrina.

Ny Mpitantsoratra, Rtoa Rasoavimbahoaka Nyaina