Fiomanana Alahady 31/05/2015

> Azo jerena eto (tsindrio)

Fiomanana ALAHADIN’NY TRINITE_31.05.2015 (pdf)

Alahady 31 mey 2015: ALAHADIN’NY TRINITE

Ezek.18:30-32; Tit.3:3-7; Jao.3:1-15; Mat.28:16-20

Ezekiela 18:30-32

[Ny famalian’Andriamanitra ny olona araka ny asany avy]

30 Koa samy hotsaraiko araka ny ataonareo avy hianareo, ry taranak’Isiraely, hoy Jehovah Tompo. Mitodiha, ka mibebaha amin’ny fahadisoanareo rehetra, dia tsy ho tonga fahatafintohinana mahameloka anareo intsony izany.

31 Esory ho afaka aminareo ny fahadisoanareo rehetra izay nataonareo, ka manaova fo vaovao sy fanahy vaovao ho anareo; fa nahoana no ho faty hianareo, ry taranak’Isiraely?

32 Fa tsy sitrako ny fahafatesan’izay maty, hoy Jehovah Tompo. Koa mibebaha hianareo mba ho velona. Hira fahalahelovana ny amin’ ireo lehiben’ny Isiraely.

Titosy 3:3-7

3 Fa isika koa dia adala fahiny, tsy nanaiky, voafitaka, dia andevon’ny filàna sy ny fahafinaretana maro, ary velona teo amin’ ny lolompo sy ny fialonana, sady hala no nifankahala.

4 Fa rehefa niseho ny fahamoram-panahin’Andriamanitra, Mpamonjy antsika, sy ny fitiavany ny olona,

5 dia tsy avy tamin’ ny asa amin’ny fahamarinana izay nataontsika, fa araka ny famindrampo kosa no namonjeny antsika, tamin’ny fanasan’ ny fiterahana indray sy ny fanavaozan’ ny Fanahy Masina,

6 Izay naidiny betsaka tamintsika tamin’ny alalan’i Jesosy Kristy, Mpamonjy antsika,

7 mba hohamarinina amin’ny fahasoavany isika ka ho tonga mpandova araka ny fanantenana ny fiainana mandrakizay.

Jaona 3:1-15

[Ny resak’i Jesosy tamin’i Nikodemosy]

1 Ary nisy Fariseo anankiray atao hoe Nikodemosy, mpanapaka tamin’ ny Jiosy.

2 Izy nankao amin’i Jesosy nony alina ka nanao taminy hoe: Raby ô, fantatray fa mpampianatra avy amin’Andriamanitra Hianao; fa tsy misy olona mahay manao izao famantarana ataonao izao, raha tsy Andriamanitra no momba azy.

3 Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Lazaiko aminao marina dia marina tokoa: Raha tsy ateraka indray [Na: ateraka avy ambony] ny olona, dia tsy mahazo mahita ny fanjakan’Andriamanitra.

4 Hoy Nikodemosy taminy: Hataon’ ny olona ahoana no hateraka rehefa lehibe; moa mahazo miditra any an-kibon-dreniny indray va izy ka hateraka?

5 Jesosy namaly hoe: Lazaiko aminao marina dia marina tokoa: Raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny Fanahy, dia tsy mahazo miditra amin’ ny fanjakan’Andriamanitra izy.

6 Izay ateraky ny nofo dia nofo; ary izay ateraky ny Fanahy dia fanahy.

7 aza gaga noho ny nilazako taminao hoe: Tsy maintsy hateraka indray [Na: hateraka avy any ambony] hianareo.

8 Ny rivotra mitsoka amin’izay tiany, ary renao ny feony, nefa tsy fantatrao izay ihaviany na izay alehany, dia tahaka izany izay rehetra ateraky ny Fanahy.

9 Nikodemosy namaly ka nanao taminy hoe: Hatao ahoana no hahatonga izany zavatra izany?

10 Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Hianao va no mpampianatra ny Isiraely ka tsy mahalala izany zavatra izany?

11 Lazaiko aminao marina dia marina tokoa: Izay fantatray no lazainay, ary izay hitanay no ambaranay; nefa ny fanambaranay tsy raisinareo.

12 Raha ny zavatra etỳ an-tany aza no nolazaiko taminareo ka tsy inoanareo, ahoana no hinoanareo, raha milaza aminareo ny zavatra any an-danitra Aho?

13 Ary tsy nisy niakatra ho any an-danitra, afa-tsy Ilay nidina avy tany an-danitra, dia ny Zanak’olona, Izay any an-danitra.

14 Ary tahaka ny nanandratan’i Mosesy ny menarana tany an-efitra no tsy maintsy hanandratana ny Zanak’ olona,

15 mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino Azy.

Matio 28:16-20

[Ny nitsanganan’i Jesosy tamin’ny maty, sy ny nisehoany tamin’ ny mpianany]

16 Ary ny mpianatra iraika ambin’ ny folo lahy dia nankany Galilia, ho any amin’ilay tendrombohitra nasain’i Jesosy halehany.

17 Ary nony nahita Azy izy, dia niankohoka, fa ny sasany niahanahana.

18 Ary Jesosy nanatona dia niteny taminy ka nanao hoe: Efa nomena Ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany;

19 koa mandehana hianareo, dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin’ny anaran’ ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina

20 sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiako anareo; ary, indro, Izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatongan’ny fahataperan’izao tontolo izao.

FLM Orléans – www.flm-orleans.org