Fiomanana Alahady 26/04/2015

Fiomanana Alahady III manaraka ny PASKA_26.04.2015

Alahady 26 aprily 2015: ALAHADY III MANARAKA NY PASKA

Fit.3:18-26; I Pet.1:3-9; Jao:16:16-22; Jao.14:1-12

  • Fitomaniana 3:18-26

[Ny amin’ny fitondrana alahelo, sy ny fampiononana ataon’Andriamanitra]

18 Dia hoy izaho: Levona ny faharetako sy ny fanantenako an’i Jehovah.

ZAINA

19 Tsarovy ny fahoriako sy ny fanjenjenako, dia ny zava-mahafaty sy ny rano mangidy.

20 Tsaroan’ny fanahiko indrindra izany, ka mitanondrika ato anatiko izy.

21 Izany no ho eritreretiko ato am-poko, ka dia hanantena aho.

HETA

22 Ny famindrampon’i Jehovah no tsy nahalany ritra antsika, fa tsy mitsahatra ny fiantrany.

23 Vaovao isa-maraina izany; lehibe ny fahamarinanao.

24 Jehovah no anjarako, hoy ny fanahiko, ka dia hanantena Azy aho.

TETA

25 Tsara Jehovah amin’izay manantena Azy, dia amin’ny olona izay mitady Azy.

26 Tsara ny miandry ny famonjen’i Jehovah amin’ny fanginana.

  • I Petera 1:3-9

[Fiarahabana, sy filazana ny amin’ny fahatsaran’ ny fanavotana]

3 Isaorana anie Andriamanitra, Rain’i Jesosy Kristy Tompontsika, Izay niteraka antsika indray araka ny haben’ny famindrampony ho amin’ny fanantenana velona tamin’ny nitsanganan’i Jesosy Kristy tamin’ny maty,

4 ho amin’ny lova tsy mety simba, tsy misy loto, tsy mety levona, voatahiry any an-danitra ho anareo,

5 izay arovan’ny herin’Andriamanitra amin’ny finoana ho amin’ny famonjena efa vonona haseho any am-parany.

6 Izany no iravoravoanareo, na dia ampalahelovina vetivety ankehitriny amin’ny fakam-panahy maro samy hafa aza hianareo, raha tsy maintsy hisy izany,

7 mba ho hita ho fiderana sy voninahitra ary fankalazana ny fizahan-toetra ny finoanareo (izay tsara lavitra noho ny volamena mety ho simba, na dia voazaha toetra tamin’ny afo aza), dia amin’ny hisehoan’i Jesosy Kristy;

8 Izay, na dia tsy mbola hitanareo aza, dia tianareo, ary na dia tsy hitanareo ankehitriny aza, anefa, satria inoanareo, dia iravoravoanareo amin’ny fifaliana tsy azo tononina sady be voninahitra,

9 mandray ny anton’ny finoanareo, dia ny famonjena ny fanahy.

  • Jaona 16:16-22

[Ny nilazan’i Jesosy ny amin’ ny hahatongavan’ny Mpananatra, sy ny hihaviany indray]

16 Vetivety foana dia tsy hahita Ahy intsony hianareo; ary vetivety foana indray dia hahita Ahy hianareo.

17 Ary ny mpianany sasany niresaka hoe: Inona izany nolazainy tamintsika hoe: Vetivety foana dia tsy hahita Ahy hianareo; ary vetivety foana indray dia hahita Ahy hianareo, ary, satria mankany amin’ny Ray Aho?

18 Ary hoy koa ireo: Inona izany lazainy hoe vetivety foana izany? Tsy fantatsika izay lazainy.

19 Ary Jesosy nahalala fa ta-hanontany Azy ireo, dia hoy Izy taminy: Mifanontany va hianareo, satria hoy Izaho: Vetivety foana dia tsy hahita Ahy hianareo, ary vetivety foana indray dia hahita Ahy hianareo?

20 Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Hitomany sy hisaona hianareo, fa izao tontolo izao kosa hifaly; ary hianareo halahelo, nefa ny alahelonareo hody fifaliana.

21 Manam-pahoriana ny vehivavy raha miteraka, satria tonga ny fotoany; fa rehefa velon-jaza izy, dia tsy tsaroany intsony ilay fahoriany, noho ny fifaliany fa misy zaza nateraka ho ambonin’ny tany.

22 Ary hianareo dia manana alahelo ankehitriny; fa hahita anareo indray Aho, dia ho faly ny fonareo, ary tsy misy olona manaisotra ny fifalianareo aminareo.

  • Jaona 14:1-12

[Ny nampiononan’i Jesosy ny fon’ny mpianatra, sy ny nilazany ny amin’ny Fanahy Masina]

1 Aza malahelo ny fonareo; minoa an’Andriamanitra, ary minoa Ahy koa [Na: mino an’ Andriamanitra hianareo, dia minoa Ahy koa] .

2 Ao an-tranon’ny Raiko misy fitoerana maro; raha tsy izany, dia efa nilaza taminareo Aho; fa handeha hamboatra fitoerana ho anareo Aho.

3 Ary raha handeha hamboatra fitoerana ho anareo Aho, dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko, ka izay itoerako no hitoeranareo koa.

4 Ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin’izay halehako [Na: (ary izay alehako dia fantatrareo, ary fantatrareo koa ny lalana)].

5 Hoy Tomasy taminy: Tompoko, tsy fantatray izay alehanao; ka hataonay ahoana no fahafantatra ny lalana?

6 Hoy Jesosy taminy: Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana; tsy misy olona mankany amin’ ny Ray, afa-tsy amin’ny alalako.

7 Raha nahafantatra Ahy hianareo, dia ho nahafantatra ny Raiko koa; ary hatramin’izao dia mahafantatra Azy hianareo sady efa nahita Azy.

8 Hoy Filipo taminy: Tompoko, asehoy anay ny Ray, dia ampy ho anay izay.

9 Hoy Jesosy taminy: Izay ela izay no efa nitoerako teto aminareo, ka tsy mbola fantatrao ihany va Aho, ry Filipo? Izay nahita Ahy dia nahita ny Ray; koa ahoana no anaovanareo hoe: Asehoy anay ny Ray?

10 Tsy mino va hianao fa Izaho ao amin’ny Ray, ary ny Ray ato amiko? Ny teny izay lazaiko aminareo, dia tsy avy amiko izany lazaiko izany; fa ny Ray mitoetra ato amiko no manao ny asa.

11 Minoa Ahy fa Izaho ao amin’ny Ray, ary ny Ray ato amiko; fa raha tsy izany, dia minoa Ahy noho ny asa ihany aza.

12 Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Izay mino Ahy, ny asa ataoko no hataony koa; ary hanao asa lehibe noho izany aza izy, satria Izaho mankany amin’ny Ray.

FLM Orléans – www.flm-orleans.org