Fiomanana Alahady 17/05/2015

> Azo jerena eto (tsindrio)

Fiomanana Alahady VI manaraka ny PASKA_17.05.2015 (pdf)

Alahady 17 mey 2015: Alahady VI manaraka ny PASKA

Ezek.36:25-27; I Pet.3:15-17; Jao.15:26-16.4; Lio:12.4-12

Ezekiela 36:25-27

[Ny fifampiankinan’ny famonjena ny Isiraely sy ny fahamasinany]

25 Dia hofafazako rano madio hianareo, ka hadio; ny mba ho afaka amin’ny fahalotoanareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no hanadiovako anareo.

26 Ary homeko fo vaovao hianareo, ary fanahy vaovao no hataoko ao anatinareo, ary hesoriko amin’ny nofonareo ny fo vato, ka homeko fo nofo hianareo.

27 Ary ny Fanahiko no hataoko ao anatinareo, ka hahatonga anareo handeha araka ny lalàko sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy.

I Petera 3:15-17

[Famporisihana mba hitondra tena marina sy hiaritra tahaka ny niaretan’i Kristy]

15 fa manamasìna an’i Kristy ho Tompo ao am-ponareo [Isa. 8.12, 13] ; ary aoka ho vonona mandrakariva hianareo hamaly izay manontany anareo ny amin’ ny anton’ny fanantenana ao anatinareo, nefa amin’ny fahalemem-panahy sy ny fanajana,

16 ka manàna fieritreretana tsara, mba ho menatra izay manaratsy ny fitondran-tenanareo tsara ao amin’ i Kristy, dia izay anendrikendrehana anareo.

17 Fa raha sitrapon’Andriamanitra, dia tsaratsara kokoa ny hitondra fahoriana amin’ny fanaovan-tsoa noho ny amin’ny fanaovan-dratsy.

Jaona 15:26-16:4

[Ny fanoharana ny amin’ny voaloboka sy ny sampany, ary ny firaisan’i Jesosy sy ny mpianany + Ny nilazan’i Jesosy ny amin’ny hahatongavan’ny Mpananatra, sy ny hihaviany indray]

26 Fa raha tonga ny Mpananatra [Izahao 14.16] , Izay hirahiko ho aminareo avy amin’ny Ray, dia ny Fanahin’ny fahamarinana Izay mivoaka avy amin’ny Ray, dia Izy no ho vavolombelona hanambara Ahy.

27 Ary hianareo koa dia vavolombelona hanambara, satria hianareo efa teto amiko hatramin’ny voalohany.

1 Izany teny izany dia efa nolazaiko taminareo, mba tsy hahatafintohina anareo.

2 Handroaka anareo hiala amin’ny synagoga izy; eny, ho avy ny andro [Gr. Ora], ka hataon’izay rehetra mamono anareo fa manatitra fanompoam-pivavahana ho an’Andriamanitra izy.

3 Ary izany no hataony, satria tsy fantany ny Ray na Izaho.

4 Fa izany teny izany efa nolazaiko taminareo, mba hotsaroanareo, raha tonga ny fotoan’androny, fa Izaho efa nilaza izany taminareo. Ary tsy mba nolazaiko taminareo hatramin’ny voalohany izany, satria mbola tatỳ aminareo ihany Aho.

Lioka 12:4-12

[Ny nananaran i Jesosy ny mpianany tsy hatahotra olona, ary tsy hiteny ratsy ny Fanahy Masina]

4 Ary lazaiko aminareo sakaizako hoe: Aza matahotra izay mamono ny tena, nefa nony afaka izany, dia tsy mahay manao mihoatra noho izany.

5 Fa hasehoko anareo izay hatahoranareo: Matahora Izay manam-pahefana hanary any amin’ ny helo [Gr. Gehena] , rehefa novonoiny; eny, hoy Izaho aminareo: Matahora Azy.

6 Tsy eranambatry va no vidin’ny tsintsina dimy? nefa tsy misy hadinoina eo anatrehan’Andriamanitra ireny na dia iray akory aza.

7 Fa na dia ny volon-dohanareo aza dia voaisa avokoa. Aza matahotra; fa mihoatra noho ny tsintsina maro hianareo.

8 Fa lazaiko aminareo: Na zovy na zovy no manaiky Ahy eo anatrehan’ny olona, dia heken’ny Zanak’olona kosa izy eo anatrehan’ny anjelin’Andriamanitra;

9 Fa izay mandà Ahy eo anatrehan’ny olona, dia holavina kosa izy eo anatrehan’ny anjelin’Andriamanitra.

10 Fa na zovy na zovy no hanao teny hanohitra ny Zanak’olona dia hahazo famelan-keloka; fa izay miteny ratsy

[Gr. manao blasfemia; izahao Mat.9.3]

ny Fanahy Masina dia tsy mba hahazo famelan-keloka.

11 Ary raha mitondra anareo ho ao amin’ny synagoga sy ny mpanapaka ary ny manam-pahefana izy, dia aza manahy izay havalinareo, na izay holazainareo;

12 fa ny Fanahy Masina no hampianatra anareo amin’ izany ora izany izay mety holazainareo.

FLM Orléans – www.flm-orleans.org