Fiomanana Alahady 10/05/2015

> Azo jerena eto (tsindrio)

Fiomanana Alahady V manaraka ny PASKA_10.05.2015 (pdf)

Alahady 10 mey 2015: ALAHADY V MANARAKA NY PASKA

Jer.29:11-14; Jak.5:16-20; Jao:16.23-28; Mat:6.5-13

Jeremia 29:11-14

[Taratasy nampitondrain’i Jeremia ho any amin’ny babo tany Babylona]

11 Fa Izaho mahalala ny hevitra iheverako anareo, hoy Jehovah, dia hevitra hahatonga fiadanana, fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin’ny farany [Heb. farany sy fanantenana].

12 Ary hiantso Ahy hianareo ka handeha sy hivavaka amiko, dia hihaino anareo Aho.

13 Ary hitady Ahy hianareo, dia ho hitanareo Aho, raha katsahinareo amin’ny fonareo rehetra.

14 Eny, ho hitanareo Aho, hoy Jehovah; ary hampodiko avy amin’ny fahababoana hianareo, ka hangoniko avy any amin’ ny firenena rehetra sy avy any amin’ny tany rehetra izay nandroahako anareo, hoy Jehovah, ka hampodiko ho any amin’ilay tany efa nanolorako anareo hobaboina.

Jakoba 5:16-20

[Toky ho an’ny Kristiana azom-pahoriana, sy anatra samy hafa]

16 Koa mifaneke heloka hianareo, ary mifampivavaha, mba ho sitrana hianareo. Ny fiàsan’ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra.

17 Elia dia olona tahaka antsika ihany, ary izy nahery nivavaka mba tsy hilatsahan’ny ranonorana; dia tsy nilatsaka tamin’ ny tany ny ranonorana telo taona sy enim-bolana.

18 Ary nivavaka indray izy, dia nandatsaka ranonorana ny lanitra, ka nahavokatra ny tany.

19 Ry rahalahiko, raha misy eo aminareo miala amin’ny fahamarinana, ary misy anankiray mampibebaka azy,

20 aoka ho fantany fa izay mampibebaka ny mpanota hiala amin’ny lalan’ny fahadisoany dia hamonjy fanahy tsy ho faty sady hanarona heloka be.

Jaona 16:23-28

[Ny nilazan’i Jesosy ny amin’ny hahatongavan’ny Mpananatra, sy ny hihaviany indray]

23 Ary amin’izany andro izany dia tsy hanontany Ahy na inona na inona hianareo; lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa na inona na inona hangatahinareo amin’ny Ray dia homeny anareo amin’ ny anarako izany.

24 Mandraka ankehitriny dia tsy mbola nangataka na inona na inona tamin’ny anarako hianareo; mangataha, dia hahazo hianareo, mba ho tanteraka ny fifalianareo.

25 Fanoharana no nilazako izany zavatra izany taminareo; fa ho avy ny andro [Gr. ora] izay tsy hilazako fanoharana aminareo intsony, fa hambarako tsotra aminareo ny amin’ny Ray.

26 Amin’izany andro izany dia hangataka amin’ny anarako hianareo; ary tsy milaza aminareo Aho fa Izaho no hangataka amin’ny Ray ho anareo;

27 fa ny Ray dia tia anareo satria hianareo efa tia Ahy, ary efa nino fa nivoaka avy tamin’ny Ray Aho.

28 Eny, nivoaka avy tamin’ny Ray Aho ka tonga amin’izao tontolo izao; ary hiala amin’izao tontolo izao indray Aho ka hankany amin’ny Ray.

Matio 6:5-13

5 Ary raha mivavaka hianareo, aza mba ho tahaka ny mpihatsaravelatsihy; Fa izy tia ny mivavaka mitsangana eo amin’ny synagoga sy eo an-joron-dàlana hahitan’ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valim-pitiany.

6 Fa hianao kosa, raha mivavaka, dia midìra ao amin’ ny efitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao, dia mivavaha amin’ny Rainao, Izay ao amin’ny mangingina; ary ny Rainao, Izay mahita ao amin’ny mangingina no hamaly anao.

7 Ary raha mivavaka hianareo, dia aza mba manao teny maro foana tahaka ny jentilisa; Fa ataony ho ny hamaroan’ny teniny no hihainoana azy.

8 Koa aza manahaka azy hianareo; fa fantatry ny Rainareo izay tokony ho anareo, raha tsy mbola mangataka aminy aza hianareo.

9 Koa amin’izany mivavaha toy izao hianareo: Rainay Izay any an-danitra, hohamasinina anie ny anaranao.

10 Ho tonga anie ny fanjakanao. Hatao anie ny sitraponao etỳ an-tany tahaka ny any an-danitra.

11 Omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay.

12 Ary mamelà ny helokay [Na: trosa] tahaka ny namelanay izay meloka [Na:nitrosa] taminay.

13 Ary aza mitondra anay ho amin’ny fakam-panahy, fa manafaha anay amin’ny [Na: amin’ilay] ratsy [Ampio hoe: Fa Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amena].

FLM Orléans – www.flm-orleans.org