Fiangonana

Fiangonana Loterana Malagasy, afohezina hoe  FLM

Ny FLM dia mino sy manaiky ary mampianatra fa ny Soratra Masina ahitana ny Boky Kanonika ao amin’ny Testamenta Taloha sy ny Testamenta Vaovao, dia ny Baiboly, no Tenin’Andriamanitra. Izany Soratra Masina izany no hany fototra iorenan’ny finoany sy ny fampianarany ary ny fiainany sy ny asany.

Inona no kendreny?

– Mampiely ny Filazantsaran’i Jesosy Kristy manerana an’i Madagasikara sy any amin’ny firenena hafa.
– Manabe sy mampiorina ny olona amin’ny finoana sy ny fiainana Kristiana, mitory sy mampianatra marina sy madio ny Tenin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny teny sy ny asa, ary ny mizara marina araka ny Tenin’Andriamanitra ny Sakramenta.
– Mijoro ho vavolombelon’ny fahamarinan’Andriamanitra amin’ny teny sy ny fiainana ary ny asa, amin’ny maha-mpaminany ny Fiangonana eo amin’ny Firenena sy izao tontolo izao.
– Mampandroso ny olona rehetra sy ny olona manontolo.

Inona no asany?

– Mitory ny Filazantsara amin’ny olombelona rehetra ary mizara ny Sakramenta any amin’ny isam-Piangonana.
– Manorina Fiangonana.
– Mampianatra sy manabe eo anivon’ny Fiangonana sy eo amin’ny Firenena.
– Manasoa ny vahoaka mikendry fampandrosoana sy fahasalamana ary fahatsaran’ny faripiainan’ny olona rehetra, ka tsy anavahana finoana na fihaviana.
– Manarina ny fiainan’ireo mahantra amin’ny alalan’ny fanampiana mivantana sy ny fanofanana ho amin’ny fampandrosoana ny olona rehetra sy ny olona manontolo.
– Manatsara ny fitandremam-pananana sy mizotra amin’ny fizakan-tenan’ny Fiangonana.

Ny FLM Orléans

Ny FLM Orléans dia mirafitra amin’ny rafi-pitondrana Synodaly, toy izao:
– Ao anaty Fitandremana Orléans no misy azy ary izy no renivohitry ny Fitandremana
– Ny Fitandremana Orléans dia ao anatin’ny Fileovana Paris
– Ary ny Fileovana Paris dia ao anatin’ny Synodam-paritany SP FLME (Eoropa)
– Ny SP FLME dia ao anaty Synoda Lehibe

Ny rafi-pitantanana sy fandinihin-draharaha eto amin’ny FLM Orléans (2016-2020)

Pastora RASETA (Mpitondra Fitandremana Orléans hatramin’ny 06/11/2016, lasa Mpitondra Fileovana Ile-de-France ankehitriny)

Katekista RAJOHARISON Maurice

Komity = Birao + Filohan-tsampana + Mambra voafidy

Filoha: Atoa ANDRIANASOLO Stefana

Mpitan-tsoratra: Rtoa RAKOTOARIVONY Harisoa

                          Rtoa RASOLO Lalaina

Mpitam-bola: Atoa RAKOTOSON Andrianarilala

Sampana Sekoly Alahady: Rtoa ANDRIANASOLO Sylvania

Sampana KTLM: Atoa BUTTON Andry

Sampana Fifil: Rtoakely ANDRIANAIVO Fara

Sampana FBL: Rtoa RAJOHARISON Perle

Sampana FDL: Atoa RASOLO Tantely

Rtoa RAZAKARISOA Mirana

Komitin’ny FITANDREMANA Orléans (2016-2020)

Pastora RASETA (Mpitondra Fitandremana Orléans hatramin’ny 06/11/2016, lasa Mpitondra Fileovana Ile-de-France ankehitriny)

Katekista RAJOHARISON Maurice

Katekista RATOVOHERY Solo

Komity:

Filoha: Pastora RASETA (Mpitondra Fitandremana Orléans hatramin’ny 06/11/2016, lasa Mpitondra Fileovana Ile-de-France ankehitriny)

Filoha lefitra: Katekista RAJOHARISON Maurice

Mpitan-tsoratra1: Atoa BUTON Andry

Mpitan-tsoratra2: Atoa RATOVOHERY

Mpitam-bola: Rtoa RASOLO Lalaina

+ Katekista RATOVOHERY Solo

+ Atoa ANDRIANASOLO Stefana

Filoha isan-tsampana eto FITANDREMANA Orléans (2016-2020)

SEKOLY ALAHADY: Rtoa ANDRIANASOLO Sylvania

KRISTIANA TANORA LOTERANA MALAGASY: Atoa BUTON Andry

FIKAMBANAM-BEHIVAVY LOTERANA MALAGASY: Rtoa RASETA Nirina (tsy eto an-toerana intsony)

FIKAMBANAN-DEHILAHY LOTERANA MALAGASY: Atoa RASOLO Tantely

FIRAISAN’NY FIFOHAZANA LOTERANA MALAGASY: Atoa RATOVOHERY Donadieu

RAFITRA SY AMBARATONGAM-PITONDRANA ETO AMIN’NY FITANDREMANA ORLEANS, TSINDRIO ETO AMBANY.

KOMITY sy OLOM-BOAFIDY FITANDREMANA Orléans

Fanavaozana: 31/12/2016