FAMPIANARANA – Bokin’ny Apokalypsy | flm-orleans.org

BOKIN’NY APOKALYPSY

iarahana amin’i Pastora RASETA – Mpitondra Fitandremana Orléans – FLM Orléans.

Fampianarana nandritra ny ISANTELOVOLAN’NY FILEOVANA PARIS – 30 janoary 2016

– Fitarihan-teny
– Ny fisehoan’ ny voninahitr’ i Kristy
– Ny Epistily ho an’ ny fiangonana fito tany Asia
– Fideran’ ny any an-danitra an’ Andriamanitra, Mpanao ny zavatra rehetra
– Ny nandraisan’ ny Mpanavotra ny boky izay nisy tombo-kase fito, sy ny hira natao ho fiderana Azy
– Ny namahana ny tombo-kase enina
– Ny niarovana ny Isiraely marina mba tsy hosimban’ ny loza ho avy, sy ny fahasambaran’ ny tonga any an-danitra ka afaka amin’ ny fahoriana lehibe
– Ny namahana ny tombo-kase fahafito, sy ny nitsofana ny trompetra efatra
– Ny nitsofana ny trompetra fahadimy, sy ny nahatongavan’ ny loza voalohany
– Ny nitsofana ny trompetra fahenina, sy ny nahatongavan’ ny loza faharoa
– Ny teny nentin’ ny anjely anankiray, ary ny amin’ ny kotrokorana fito sy ny boky kely
– Ny nandrefesana ny tempoly, sy ny amin’ ny vavolombelona roa
– Ny nitsofana ny trompetra fahafito, sy ny nahatongavan’ ny loza fahatelo
– Ny amin’ ny vehivavy mitafy ny masoandro, izay nenjehin’ ny dragona
– Ny amin’ ny biby roa izay mpanompon’ ny dragona
– Ny amin’ ny Zanak’ ondry sy ny mpanaraka Azy
– Ny amin’ ny anjely telo izay nitory, sy ny fahasambaran’ izay maty ao amin’ ny Tompo, ary ny andro fijinjana
– Ny amin’ ny lovia fito nisy ny loza fito, izay nentin’ ny anjely fito ka naidiny tamin’ ny tany
– Ny amin’ ilay vehivavy janga (dia Babylona), izay nitaingina ny bibi-dia nivolon-jaky
– Ny amin’ ny nandravana an’ i Babylona, sy ny nisaonan’ ny olona azy
– Saotra ataon’ ny any an-danitra noho ny nitsarana an’ i Babylona
– Ny amin’ ilay nitaingina soavaly fotsy sy ny miaramilany, izay naharesy ny bibi-dia sy ny mpaminany sandoka
– Ny amin’ ny namatorana an’ i Satana, sy ny amin’ ny fitsanganana voalohany, ary ny arivo taona
– Ny amin’ i Jerosalema vaovao
– Teny farany

Filaharan’ny zavatra hita ao amin’ny bokin’ny Apokalypsy.