Category: Toriteny

Toriteny ifampizaràna ho fiainan'ny Kristiana, ho fampaherezana sy ho fampianarana, ny amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy Tompo. SORATRA MASINA IRERY IHANY - FAHASOAVANA IRERY IHANY - FINOANA IRERY IHANY - JESOSY IRERY IHANY. www.flm-orleans.org

Toriteny Alahadin’ny olona masina – 06/11/2016 – Past. RASETA

Matio 5:1-12 Alahady 06/11/2016 – Alahady fahatsiarovana ny olona masina, Pastora RASETA, Mpitondra Fitandremana, FLM Orléans 1 Ary Jesosy, nony nahita ny vahoaka, dia niakatra teo an-tendrombohitra; ary rehefa tafapetraka Izy, dia nanatona Azy ny mpianany. 2 Dia niloa-bava Izy ka nampianatra azy hoe: 3 Sambatra ny malahelo am-panahy; fa azy ny fanjakan’ny lanitra. 4 Sambatra …

Continuer à lire »

Toriteny Al11 man. TRINITE – 07/08/2016 – Past. RASETA

Lioka 18:9-14 [Fampiorenana ara-panahy ny amin’ny andron’ny Zanak’olona] Alahady 07/08/2016 – Alahady fahairaikambinifolo manaraka ny TRINITE, Pastora RASETA, Mpitondra Fitandremana, FLM Orléans 9 Ary Jesosy nanao ity fanoharana ity tamin’ny sasany izay natoky tena ho marina ka namingavinga ny hafa; 10 Nisy roa lahy niakatra teo an-kianjan’ny tempoly hivavaka, ny anankiray Fariseo, ary ny anankiray mpamory …

Continuer à lire »

Toriteny Al6 man. TRINITE – 03/07/2016 – Past. RASETA

Matio 5:20-26 [Fiaikem-pahotana] Alahady 03/07/2016 – Alahady fahaenina manaraka ny TRINITE, Pastora RASETA, Mpitondra Fitandremana, FLM Orléans 20 Fa lazaiko aminareo: Raha tsy mihoatra noho ny an’ny mpanora-dalàna sy ny Fariseo ny fahamarinanareo, dia tsy hiditra amin’ny fanjakan’ny lanitra mihitsy ianareo. 21 Efa renareo fa voalaza tamin’ny ntaolo hoe: Aza mamono olona (Eks. 20. 13); ary …

Continuer à lire »

Toriteny Al5 man. TRINITE – 26/06/2016 – Past. RASETA

Lioka 5:1-11 Alahady 26/06/2016 – Alahady fahadimy manaraka ny TRINITE, Pastora RASETA, Mpitondra Fitandremana, FLM Orléans 1 Ary raha nifanizina taminy ny vahoaka mba hihaino ny tenin’Andriamanitra, dia nijanona teo amoron’ny Farihin’i Genesareta Jesosy; 2 ary nahita sambokely roa nijanona teo an-tsisin’ny farihy Izy; fa ny mpanarato efa niala taminy ka nanasa ny haratony. 3 Ary niditra …

Continuer à lire »

Toriteny Jaona 6:1-15 – Pastora RASETA – 06/03/2016 | www.flm-orleans.org

Ny namokisan’i Jesosy ny vahoaka (5000 lahy) – Toriteny 06/03/2016 ALAHADY faha-III mialoha ny PASKA | Jaona 6:1-15 Toriteny Pastora RASETA, Mpitondra Fitandremana Orléans ———- www.flm-orleans.org 1 Rehefa afaka izany, dia niala Jesosy ka lasa nita ny Ranomasin’i Galilia, dia ny Ranomasin’i Tiberiasy izany. 2 Ary nisy vahoaka betsaka nanaraka Azy noho ny nahitany ny famantarana …

Continuer à lire »